Οι Υπηρεσίες μας

Συλλογή Σκυβάλων

Η εταιρία μας αναλαμβάνει την συλλογή και μεταφορά απορρίματων από Δήμους και Κοινότητες. Διαθέτουμε στόλο πέντε ιδιώκτητων απορριματοφόρων, χωριτικότητας από 15 μέχρι 23 κυβικών συμπιεσμένων αποβλήτων, τα οποία είναι εξοπλισμένα με κινητήρες χαμηλής εκπομπής ρύπων.
Συλλέγουμε καθημερινά 30 τόνους οικιακών απορριμάτων, τα οποία μεταφέρονται σε αδειοδοτημένους χώρους παραλαβής οικιακών αποβλήτων. Ο στόλος διανύει 18000 χιλιόμετρα το χρόνο, εξυπηρετώντας 15000 κατοίκους, με νυχτερινά δρομολόγια όπου αυτό είναι δυνατόν ώστε να ελαχιστοποιείται η κυκλοφοριακή όχληση. Η μεταφορά απορριμμάτων πραγματοποιείται σύμφωνα με τα περιβαλλοντικά πρότυπα που έχουν τεθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για βελτιστοποίηση των δρομολογίων, όλα τα απορριμματοφόρα οχήματα είναι εξοπλισμένα με σύστημα παρακολούθησης στόλου οχημάτων το οποίο χρησιμοποιεί τη δορυφορική τεχνολογία GPS. Με τη χρήση αυτού του συστήματος και λαμβάνοντας υπόψη τις εκάστοτε κυκλοφοριακές συνθήκες, γίνεται βελτιστοποίηση της διαδρομής των οχημάτων, συμβάλλοντας έτσι στην μείωση των ρύπων, ενώ με την πλήρη καταγραφή συμβάντων που προσφέρει μπορούμε να δόσουμε στοιχεία για την διαδρομή και να διαχειριστούμε τοιχόν παράπονα των πελατών μας.
Τα απορριματοφόρα μας διαθέτουν σύστημα ζυγίσεως (on board weighing system), τα οποία βαθμονομούνται περιοδικά και πιστοποιούνται κάθε χρόνο σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

Press Containers

Τα press containers συμπιέζουν ύλες και υλικά έως και στο 1/5 του αρχικού τους όγκου και είναι κατάλληλα για όλα τα είδη των οικιακών και βιομηχανικών υλικών. Τα πλεονεκτήματα των κάδων press container σε σχέση με τους συνήθεις κάδους απορριμμάτων είναι σημαντικά, γεγονός που αποδεικνύεται από την ήδη ευρεία χρήση τους σε πολλές χώρες παγκοσμίως.

Οι λόγοι για τους οποίους κάποιος επιλέγει την χρήση των press containers είναι οι ακόλουθοι. Μείωση στα έξοδα διαχείρισης απορριμάτων, καθώς μειώνουν τον όγκο απορριμάτων, ελαχιστοποιόντας το κόστος και την συχνότητα μεταφοράς τους. Όσο αφορά το περιβάλλον, την καθαριότητα και την υγιεινή, οι κάδοι είναι στεγανοί, εξαλείφοντας έτσι τις οσμές και αποκλείοντας οποιεσδήποτε διαρροές ακάθαρτων και μολυσμένων υγρών. Τα απορρίματα δεν είναι εκτεθειμένα σε καιρικές συνθήκες, σε αδέσποτα ζώα και τρωκτικά, ενώ εκμηδενίζουν την πιθανότητα πυρκαγιάς ή βανδαλισμού.

Τα press containers έχουν ευρεία χρήση σε ξενοδοχεία, υπεραγορές, νοσοκομεία, στην βιομηχανία καθώς και στην διαχείριση απορριμάτων των δήμων και των κοινοτήτων.

Καθαρισμοί Δρόμων

Η εταιρία παρέχει υπηρεσίες καθαρισμού δρόμων, πεζοδρομίων, πλατειών, πεζόδρομων, και χώρων στάθμευσης. Τα οχήματα είναι εξοπλισμένα με πιεστικό νερού, η ρίψη του οποίου χρησιμοποιείται για καταστολή της σκόνης. Επίσης διαθέτει αναρροφιτική υποβοήθηση με την οποία εξαλείφονται οι σκόνες και οι ακαθαρσίες.

Συλλογή Ανακυκλώσιμων

Αναλαμβάνουμε εργολαβικά την συλλογή και μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών, σε συνεργασία με εταιρίες που αναλαμβάνουν την διαχείριση τους. Τα οφέλη της εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων ανακύκλωσης, ή ευρύτερα ανακύκλωσης είναι γνωστά και πλήρως τεκμηριωμένα. Η ανακύκλωση συμβάλλει στη βιώσιμη ανάπτυξη από την οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική πλευρά της. Αποτελεί την πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση για τη διαχείριση των αποβλήτων διότι επιτυγχάνει οικονομικά οφέλη, συμβάλλει στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων καθώς και στην εξοικονόμιση φυσικών πόρων.